Energiåtervinning

Datacenter utgör redan idag en mycket stor förbrukare av energi och behovet av energi till datacenter ökar kontinuerligt idag och under all överskådlig framtid i takt med att olika funktioner i samhället datoriseras och centraliseras.

Affärsidén för GoGreenHost AB är att utveckla, bygga och äga distribuerade datacenter med ny inbyggd teknik för energiåtervinning som ger mycket hög verkningsgrad till rimliga kostnader.

Därmed skapas en helt ny och nära 100% ren energikälla för fjärrvärme med noll förbränning av bränslen (varken fosila eller biobränslen) som ger energi 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, vilket kan täcka upp till 25% av den totala årsförbrukningen av fjärrvärme.

Kontinuerlig värmekälla

Fjärrvärmenätens toppförbrukningar under kallare delar av året tas omhand av befintliga fjärrvärmepannor som är väl utvecklade för att ta hand om årsvariationer, samtidigt som dessa fjärrvärmepannor kan vara helt avstängda och vila under varmare delar av året då GoGreenHost täcker för hela behovet.

För fjärrvärmenäten så sparar GoGreenHost mycket stora volymer av förbränning av bränslen vilket minskar kostnader för både bränsle och slitage på fjärrvärmepannorna, samtidigt som uppfyllnad av miljömålen underlättas avsevärt genom kraftigt minskade utsläpp av CO2 och svavel via rökgaserna.

Produktionen nära förbrukarna

Flexibel geografisk distribution av datacenter som knyts samman med hjälp av fibernät till de platser där det finns behov av fjärrvärme underlättar också nätoptimering i medelstora och större fjärrvärmenät som ofta har stora energiförluster i längre transportsträckor.

Storleken på GoGreenHosts distribuerade datacenter skalar från 0,6 MW upp till 30 MW per anslutningspunkt med en modulär teknik som relativt enkelt kan anpassas till successiva utbyggnadsbehov.

Samtidigt ger GoGreenHosts distribuerade datacenter en geografisk närhet för placering av samhällskritiska IT funktioner till kommuner och landsting som måste fungera även under svåra förhållanden där övriga samhällets kommunikation kanske inte fungerar.

Därmed utgör GoGreenHost ett starkt alternativ till "molnbaserade" tjänster där kunden inte har någon kontroll över var i världen som verksamhetskritiska funktioner och känslig information placeras.

Pressmeddelanden

2017-09-01

Nytt datacenter i Stockholm värmer 10 000 lägenheter

IT-företaget Borderlight ska bygga en datahall för 5 megawatt i Stockholm, där Fortum Värme ska återvinna överskottsvärmen.

Läs mer >>

Kontakt

GoGreenHost AB
Vretgränd 18
753 22 Uppsala
E-post
info@gogreenhost.se
Sten Oscarsson, VD
+46-(0)70-917 46 50